Cardion s.r.o.

Systém managementu a certifikáty

Máme zaveden systém integrovaného managementu, zahrnující:

 • Systém managementu kvality, dle ČSN EN ISO 9001:2016 (jsme držitelé certifikátu od 13. 5. 2005)
 • Systém managementu pro zdravotnické prostředky, dle ČSN EN ISO 13485:2016 (jsme držitelé certifikátu od 17. 5. 2010)
 • Systém environmentálního managementu, ČSN EN ISO 14001:2015 (jsme držitelé certifikátu od 31. 5. 2006)

Certifikáty

Při zavádění a provozu systému integrovaného managementu spolupracujeme se společností Q - COM, spol. s r.o. Certifikaci provádí společnost CERTLINE, s.r.o., akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Provoz

 • Nakládání s odpady realizujeme dle požadavků Zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nakládání s obaly realizujeme dle požadavků Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, požadavky plníme v rámci sdruženého plnění s autorizovanou obalovou společností EKO KOM, a.s.
 • Nakládání s elektrozařízeními realizujeme dle požadavků Zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, požadavky plníme v rámci kolektivního systému RETELA.

Politika systému integrovaného managementu

Vedení organizace CARDION s.r.o. vyhlašuje Politiku systému integrovaného managementu v následujících oblastech:

Zaměření na zákazníka

 • Zdravotnický personál, který pracuje s našimi zdravotnickými prostředky, je nejdůležitějším faktorem úspěšnosti a prosperity organizace.
 • Snažíme se dosáhnout toho, aby se naše organizace stala vyhledávaným a stálým obchodním partnerem a dodavatelem zdravotnických prostředků renomovaných světových výrobců ve vynikající kvalitě a s minimálním dopadem pro životní prostředí, které trvale splňují požadavky zákazníků a požadavky předpisů.
 • Zodpovědným přístupem všech pracovníků organizace usilujeme o trvale vysoký stupeň kvality všech našich služeb.
 • Preferujeme dlouhodobou spokojenost zákazníka před okamžitým ziskem.

Zaměření na pracovníky

 • Organizace je tak kvalitní, jak kvalitní a odborně fundované má své pracovníky.
 • Organizace bude poskytovat podmínky pro zvyšování kompetencí všech svých pracovníků. Odborná erudice pracovníků je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšnosti organizace.
 • Organizace zajistí dobré pracovní prostředí a podmínky pro zvyšování spokojenosti svých pracovníků.

Závazek vlastníka

 • Soustavným a komplexním zlepšováním kvality práce zajistíme prosperitu celé naší organizace.
 • Usilujeme o zvyšování kvality práce a zefektivnění nákladů organizace.
 • Plně respektujeme požadavky platných zákonů, předpisů a nařízení, zejména těch, které se vztahují k zdravotnickým prostředkům a environmentálním aspektům.
 • Motivujeme pracovníky k odvedení lepší práce, zvýšení kvality a výkonnosti prováděných činností, informujeme je o environmentálních dopadech a rizicích jejich práce.
 • V rámci politiky IMS budeme stanovovat a pravidelně přezkoumávat cíle, cílové hodnoty a programy.

Zaměření na dodavatele

 • Organizace a její dodavatelé jsou na sobě vzájemně závislí a jejich partnerství musí přinášet prospěch oběma stranám.
 • Upřednostňujeme dodávky od celosvětově renomovaných výrobců zdravotnických prostředků.
 • Usilujeme o vytvoření dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Závazek organizace

 • Vedení organizace vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, udržování, rozvoj a efektivnost systému integrovaného managementu.
 • Vedení organizace se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 13485 a ČSN EN ISO 14001.
 • Zdokonalovat systém prevence znečištění a minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí v rámci svých cílů, cílových hodnot a programů.

V Brně dne 31. 1. 2014
Ing. Ivo Nekuda, jednatel společnosti