Cardion s.r.o.

Kvalita a certifikáty

Od 13.5.2005 jsme držiteli certifikátu systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001, od 13.5.2008 podle ČSN EN ISO 9001:2009 a od 17.5.2010 také podle ČSN EN ISO 13485:2003 zaměřené na zdravotnické prostředky.

Kvalita a certifikáty

Proces zavádění jsme absolvovali ve spolupracovali se společností Q - COM, spol. s r.o.
Samotnou certifikaci provedla společnost CERTLINE, s.r.o., akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s..
Celý proces zavádění a především certifikace samotná prokázala vysokou jakost procesů v naší společnosti. Zákazník tak získává produkt, jehož kvalita je zaručena po celou cestu od výroby až po konečného spotřebitele.

EMS certifikace

Od 31.5.2006 jsme držiteli certifikátu enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005
Proces zavádění jsme absolvovali ve spolupracovali se společností Q - COM, spol. s r.o.
Samotnou certifikaci provedla společnost CERTLINE, s.r.o., akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s..

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je součástí enviromentálního managementu a EMS certifikace viz. výše.
Nakládání s obaly: povinnosti dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech plníme v rámci systému zpětného odběru EKOKOM.

Elektroodpady: dle  zákona o odpadech č. 154/2010 Sb. zajišťujeme nakládání s elektroodpady v rámci systému RETELA.

Politika jakosti

Vedení organizace CARDION s.r.o. vyhlašuje Politiku systému integrovaného managementu v následujících oblastech:

Zaměření na zákazníka

 • Zdravotnický personál, který pracuje s našimi zdravotnickými prostředky, je nejdůležitějším faktorem úspěšnosti a prosperity organizace.
 • Snažíme se dosáhnout toho, aby se naše organizace stala vyhledávaným a stálým obchodním partnerem a dodavatelem zdravotnických prostředků renomovaných světových výrobců ve vynikající kvalitě a s minimálním dopadem pro životní prostředí, které trvale splňují požadavky zákazníků a požadavky předpisů.
 • Zodpovědným přístupem všech pracovníků organizace usilujeme o trvale vysoký stupeň kvality všech našich služeb.
 • Preferujeme dlouhodobou spokojenost zákazníka před okamžitým ziskem.

Zaměření na pracovníky

 • Organizace je tak kvalitní, jak kvalitní a odborně fundované má své pracovníky.
 • Organizace bude poskytovat podmínky pro zvyšování kompetencí všech svých pracovníků. Odborná erudice pracovníků je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšnosti organizace.
 • Organizace zajistí dobré pracovní prostředí a podmínky pro zvyšování spokojenosti svých pracovníků.

Závazek vlastníka

 • Soustavným a komplexním zlepšováním kvality práce zajistíme prosperitu celé naší organizace.
 • Usilujeme o zvyšování kvality práce a zefektivnění nákladů organizace.
 • Plně respektujeme požadavky platných zákonů, předpisů a nařízení, zejména těch, které se vztahují k zdravotnickým prostředkům a environmentálním aspektům.
 • Motivujeme pracovníky k odvedení lepší práce, zvýšení kvality a výkonnosti prováděných činností, informujeme je o environmentálních dopadech a rizicích jejich práce.
 • V rámci politiky IMS budeme stanovovat a pravidelně přezkoumávat cíle, cílové hodnoty a programy.

Zaměření na dodavatele

 • Organizace a její dodavatelé jsou na sobě vzájemně závislí a jejich partnerství musí přinášet prospěch oběma stranám.
 • Upřednostňujeme dodávky od celosvětově renomovaných výrobců zdravotnických prostředků.
 • Usilujeme o vytvoření dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Závazek organizace

 • Vedení organizace vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, udržování, rozvoj a efektivnost systému integrovaného managementu.
 • Vedení organizace se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 13485 a ČSN EN ISO 14001.
 • Zdokonalovat systém prevence znečištění a minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí v rámci svých cílů, cílových hodnot a programů.

V Brně dne 31. 1. 2014
Ing. Ivo Nekuda, jednatel společnosti